Yo Mamas So Fat… Menu

Yo mama’s so fat, when she goes to a restaurant, she doesn’t get a menu, she gets an estimate.

Your Mamas Teeth Yo Mama so Fat

Funny Comic

Funny Comic Strips

Top Jokes